By hierdie selfontdekkende en selfverrykende werkwinkels leer die student om na of vanaf die bewuste te werk deur middel van die eeue-oue, natuurlike kennis van die mandala. "Mandala" is die Sanskritwoord vir "heilige sirkel".

Fig 3
Fig 4
Fig 1 Fig 2

Mandala maak is 'n manier van meditasie, van stil word in jouself. Wanneer 'n mandale intuïtief geteken of geskilder word, kan dit lyk soos 'n abstraksie, wat dit in sekere sin is. 
Mandalas kan ook geometries wees – 'n linkerbreinhandeling -- wat help om integrasie te bewerkstellig en weer sin en balans in jou lewe bring.

Die mandalas hierbo is almal kollografieë.

Fig 1. Glas, verf en karton
Fig 2, 3 & 4. Kollografieë
Carl Gustav Jung het mandalas as deel van sy psigoterapie gebruik. Hy het self ook elke dag 'n mandala geteken. Die skepping van 'n mandala vorm deel van 'n selfontdekkingsproses. Hierdie proses kan ook 'n staat van meditasie genoem word, waartydens jy met die godheid in jou in aanraking kom. 'n Mens werk intuïtief van die onbewuste na die bewuste of van die bewuste na die onbewuste, terwyl jy onbewustelik deur middel van die linker- of regterbrein konflik oplos en selfontdekking doen. Hierdie skeppende proses bring 'n mens nie net met jou skeppingsvermoëns in aanraking nie, maar help jou ook om oplossings vir probleme te vind. Selfontdekkingswerkwinkels word op aanvraag in groepverband aangebied. Omdat die skepping van 'n mandala egter dikwels 'n uiters private proses is, kan privaatklasse ook gereël word.